Bulletin KRASEC. Phys. & Math. Sci. 2016. V. 12. no. 1. pp. 35-40. ISSN 2313-0156

Back to contents

DOI: 10.18454/2313-0156-2016-12-1-35-40

MSC 35C05

ON SOLVABILITY OF THE BOUNDARY-VALUE PROBLEM FOR ONE EVEN-ORDER EQUATION

A.V. Yuldasheva

National University of Uzbekistan by Mirzo Ulugbeka, 100174, Uzbekistan, Tashkent c., VUZ gorodok st.
E-mail: yuasv86@mail.ru

The paper considers a boundary-value problem for one even-order equation. A unique solvability of the problem under additional conditions and conditions for a domain is proved.

Key words: partial differential equations of higher order, boundary-value problem, method of separation of variables, continued fractions.

References

 1. Yuldasheva A.V. On the stability of the boundary value problem for even order equation. Bulletin KRASEC. Physical and Mathematical Sciences. 2015. vol. 10. issue 1. pp. 4–10
  2. Amanov Dj., Yuldasheva A.V. Solvability and spectral properties of boundary value problems for equations of even order. International Journal of Computer Mathematics. 2009. vol. 38. pp. 61–70
  3. Berezanskiy Yu. M. Razlozhenie po sobstvennym funktsiyam uravneniy v chastnykh raznostyakh vtorogo poryadka [Eigenfunction expansion of partial difference second-order equations]. vol. 5. Moscow. GITTL. 1956. pp. 203–268
  4. Sabitov K. B. Zadacha Dirikhle dlya dvumernykh uravneniy v chastnykh proizvodnykh vysshikh poryadkov [Dirichlet problem for two-dimensional partial derivative equations of higher orders]. Uravneniya smeshannogo tipa i rodstvennye problemy analiza i informatiki [Mixed equations and relative problems of analysis and informatics]. Materialy mezhdunarodnogo Rossiysko-Bolgarskogo simpoziuma [Proceedings of the International Russia-Bulgaria Symposium]. Nal’ckik–Khabez. 2010. pp. 212–214. Publ. NII PMA KBNTs RAN. Nal’ckik–Khabez
  5. Sabitov K. B. Zadacha Dirikhle dlya uravneniy s chastnymi proizvodnymi vysokikh poryadkov i problema Ferma [Dirichlet problem for partial differential higher-order equations and Ferm problem]. Trudy matematicheskogo tsentra im. N.I. Lobachevskogo [Proceedings of Lobachevskiy Mathematics Center]. vol. 41. Kazan’. Pub. Kazanskogo matematicheskogo obshchestva. 2010. pp. 98–102
  6. Shidlovskiy A. B. Transtsendentnye chisla [Transcendental numbers]. Moscow. Nauka. 1987. 448 p.
  7. Yuldasheva A.V. Ob odnoy zadache dlya uravneniya vysokogo poryadka [On one problem for higherorder equation]. Doklady Akademii nauk Respubliki Uzbekistan [Reports of the Academy of Sciences of Uzbekistan]. no 5. 2012. pp. 11–14

For citation: Yuldasheva A.V. On solvability of the boundary-value problem for one evenorder equation. Bulletin KRASEC. Physical and Mathematical Sciences 2016, vol. 12, no 1, 35-40. DOI: 10.18454/2313-0156-2016-12-1-35-40

Original article submitted: 23.11.2015

…………………………………………………………

Yul

    Yuldasheva Asal Victorovna – Ph.D. (Phys. & Math.), Lecturer of the Dep. Differential Equations and Mathematical Physics, of the National University of Uzbekistan, Tashkent.

…………………

Download article Yuldasheva A.V.